Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản Khoa học xã hội

31/07/2014

A. Vị trí và chức năng

1. Nhà xuất bản Khoa học xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xuất bản sách khoa học xã hội, tư vấn và tổ chức việc xuất bản, in ấn và phát hành các xuất bản phẩm hình thành từ kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, từ điển các loại và các loại sách khác thể hiện tinh hoa của trí tuệ Việt Nam và thế giới để các cơ quan Đảng, Nhà nư­ớc tham khảo, sử dụng trong việc hoạch định đ­ường lối, chính sách xây dựng và phát triển đất nước; phục vụ công tác nghiên cứu và truyền bá tri thức về khoa học xã hội cho nhân dân nhằm nâng cao dân trí, phục vụ nhân sinh.

2. Nhà xuất bản Khoa học xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Xuất bản, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định quy phạm  pháp luật hiện hành.

3. Nhà xuất bản Khoa học xã hội có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Social Sciences Publishing House (viết tắt là SSPH).

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các kế hoạch khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản Khoa học xã hội và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt.

2. Xuất bản, in ấn và phát hành các xuất bản phẩm (kể cả xuất bản phẩm điện tử): sách tài liệu chính trị, pháp luật về khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hoá - xã hội; từ điển các loại; sách tham khảo; sách tri thức bách khoa về khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội; tài liệu nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn dùng trong nhà trường. Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản Khoa học xã hội.    

3. Tham gia tổ chức nghiên cứu và biên soạn các công trình khoa học tiêu biểu, những bộ sách lớn, thể hiện tinh hoa của trí tuệ Việt Nam và thế giới phục vụ công tác nghiên cứu và truyền bá tri thức về khoa học xã hội và nhân văn.

4. Hợp tác quốc tề về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực xuất bản theo quy định hiện hành. Liên kết với các tổ chức, cá nhân biên soạn, tổ chức bản thảo, xây dựng chương trình, đề tài để xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm (sách, bộ sách có giá trị khoa học, tủ sách chuyên đề, từ điển và sách công cụ tra cứu chuyên ngành, v.v...)

5. Tổ chức nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực xuất bản sách khoa học xã hội; tham gia đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực xuất bản sách khoa học xã hội.  

6. Tổ chức góp ý, phản biện, thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đảm bảo chất l­ượng để xuất bản. Thực hiện tư­ vấn khoa học và cung cấp dịch vụ xuất bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

7. Tổ chức và thực hiện nghiệp vụ xuất bản theo quy định của pháp luật phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

8. Quản lý về tổ chức nhân sự, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; thực hiện chế độ tài chính, quản lý tài sản và vốn của Nhà xuất bản Khoa học xã hội theo quy định Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.

Các tin đã đưa ngày: