Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Dân tộc học

Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là bộ phận dân cư ở miền núi, biên giới, ven biển và hải đảo vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tính tự cung tự cấp cao, trong đó trồng...

Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Thị Bích Lan - Nguyễn Thị Tám (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu...

Biển đảo Việt Nam từ góc nhìn nhân học (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu (Chủ biên);

Giá sách: 158000 VNĐ

Một tiếp cận Nhân học văn hóa, đề cập đến những vấn đề nổi bật liên quan đến biển đảo như: thuyền, bè; ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt; muối và cá; tri thức dân gian và đời sống tín ngưỡng của ngư...

Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La

Tác giả : TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà - TS. Phạm Thị Cẩm Vân (Đồng chủ biên);

Giá sách: 2000000 VNĐ

Một nghiên cứu phân tích thực trạng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động sinh kế, đời sống sinh hoạt của người Hmông và người Thái; cách ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông...

Để không bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc) sách chuyên khảo

Tác giả : TS. Vũ Thị Thanh (chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu phân tích các chiều cạnh hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ quan điểm lý thuyết của cách tiếp cận phát triển con người với thực tiễn vùng Tây Bắc Việt Nam
...

Hành trình dân tộc học (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh;

Giá sách: 320000 VNĐ

Bộ tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số...

Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Kỷ yếu Hội nghị dân tộc học quốc gia năm 2020

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, nhất là quan hệ giữa các tộc...

Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên

Tác giả : Bùi Văn Đạo;

Giá sách: 265.000 VNĐ

Dưới giác độ dân tộc học/nhân học, trên cơ sở thực trạng và những vấn đề đặt ra, cuốn sách đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp cho phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và...

Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Xuân Đính;

Giá sách: 310.000 VNĐ

Cuốn sách đã cập nhật các kết quả nghiên cứu cùng các thông tin tư liệu mới nhất; kết hợp cách tiếp cận diện, hệ thống (phạm vi toàn vùng) với tiếp cận điểm, bộ phận (những làng quê cụ thể, các sự...

Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

Tác giả : Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt (Đồng chủ biên);

Giá sách: 64.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu về đặc trưng văn hóa tộc người; thực trạng văn hóa, đặc trưng văn hóa và vấn đề bảo tồn, phát...