Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Luật

Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Dương Quỳnh Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 172000 VNĐ

Một phân tích, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn trong giới hạn quyền sở hữu, giới thiệu pháp luật về giới hạn quyền sở hữu của một số quốc gia trên thế giới, đồng thời chỉ ra phương...

Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án: Một số gợi mở cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Trương Thị Thu Trang (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một tổng quan khá đầy đủ thông tin các vấn đề lý luận về sự độc lập của Tòa án và kinh nghiệm thực tiễn sự độc lập của Tòa án ở tám nước điển hình gồm: Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Cộng hoà...

Thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng - ThS. Trần Văn Hoàng (đồng chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một phân tích, đánh giá thực trạng thể chế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020, làm rõ những điểm tích cực và những hạn chế về hiệu quả...

Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Chủ biên);

Giá sách: 175000 VNĐ

Một nghiên cứu cho thấy hơn ba mươi năm qua, khoa học pháp lý Việt Nam đã có bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu một bước trưởng thành về nhân lực và trí tuệ trước yêu cầu xây dựng và phát...

Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phạm Thị Thúy Nga (Chủ biên);

Giá sách: 115000 VNĐ

Cung cấp hệ thống các kiến thức về cơ sở lý luận bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa, phương hướng và giải pháp hoàn thiện bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư...

Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Trần Văn Biên (Chủ biên);

Giá sách: 130000 VNĐ

Một nghiên cứu góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện Luật dân sự, thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chủ động tham gia cuộc...

Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam hiện nay

Tác giả : Trần Văn Biên (Chủ biên);

Giá sách: 48.000 VNĐ

Cuốn sách "Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" trình bày thực trạng pháp luật về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản ở...