Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

QUY CHẾ ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ CỦA NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI

02/06/2021

 

Ứng xử có văn hóa thể hiện đạo đức, nhân cách và tác phong của viên chức, người lao động. Ứng xử có văn hóa thông qua những hành vi, lời nói, phương thức tiến hành hoạt động sống và làm việc một cách văn minh, lịch sự thích hợp trong giao tiếp với đồng nghiệp, với cộng đồng xã hội và môi trường tự nhiên là những biểu hiện của hệ giá trị và chuẩn mực văn hoá mà tập thể viên chức, người lao động Nhà xuất bản Khoa học xã hội hướng đến.

 

Ngày 01/6/2021, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã công bố Quyết định số 116/QĐ-NXB KHXH, V/v ban hành Quy chế Ứng xử nơi công sở của Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Việc ban hành Quy chế ứng xử nơi công sở đối với viên chức của Nhà xuất bản nhằm:

1) Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc, chuẩn mực và lối sống có văn hoá của viên chức trong giao tiếp và quan hệ công tác.

2) Xây dựng nền tảng của sự phát triển, góp phần tạo nên một hình ảnh tốt đẹp về Nhà xuất bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3) Tạo lập môi trường làm việc có hiệu quả, không khí văn hoá tích cực để phát huy nguồn lực của Nhà xuất bản, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài cho hoạt động khoa học, xuất bản, phát hành và thực hiện trách nhiệm xã hội của viên chức Nhà xuất bản.

 

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Khoa học xã hội hy vọng đây tiếp tục là một trong những hành động khẳng định sự nổ lực xây dựng một cơ quan văn hóa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Viện Hàn lâm giao cho; đồng thời là điểm đến cho các đối tác, các nhà khoa học có niềm tin gửi gắm sản phẩm tri thức - "những đứa con tinh thần" của họ.

Xin giới thiệu toàn văn Quy chế!

Các tin đã đưa ngày: