Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN TRONG CÁC BUỔI SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN TRONG CÁC BUỔI SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Theo Điều lệ Đảng, mỗi tháng thường kỳ chi bộ cơ sở Đảng tổ chức sinh hoạt chi bộ 1 lần với các nội dung được quy định tại hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW, ngày 6 tháng 7 năm 2018, của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các nội dung sinh hoạt được quy định rất cụ thể, và có thể khái quát gồm: 1) Thông tin tình hình thời sự, chính sách; 2) Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng, 3) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ quan đơn vị; 4) Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, các nội dung học tập hàng tháng, các chuyên đề; 5) Đề ra các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ...

Quy định được nêu là vậy, nhưng không ít chi bộ các buổi sinh hoạt vẫn xảy ra tình trạng nhàm chán, lặp đi lặp lại hoặc sinh hoạt không đủ nội dung, sinh hoạt đối phó...

Thực tiễn đã chứng minh rằng, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, sinh hoạt chi bộ hết sức quan trọng. Đây là thời kỳ dễ nảy sinh nhiều tình huống mới, nhạy cảm, cụ thể:

- Thông tin về nhân sự chuẩn bị cho đại hội, các vị trí chủ chốt trong Đảng, quyết định các vị trí trong chính quyền,

- Thông tin về các mâu thuẫn trong việc cơ cấu nhân sự cấp ủy,

- Thông tin về các khiếu nại - tố cáo liên quan đến năng lực, phẩm chất đạo đức của nhân sự chuẩn bị cho cấp ủy.

-.v.v...

Phần lớn các thông tin đều dưới dạng tin đồn, thông tin khó kiểm chứng dễ gây hoang mang trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Do vậy, nhiệm vụ của cấp ủy đảng các cấp cần thiết phải có những định hướng tư tưởng kịp thời cho đảng viên, quần chúng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ; đưa thêm những nội dung mới nảy sinh vào sinh hoạt chi bộ; đồng thời giao trách nhiệm đảng viên tuyên truyền với quần chúng các thông tin từ cấp ủy.

Để định hướng tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và dư luận trong quần chúng nhân dân, các cấp ủy đảng nên triển khai việc định hướng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền; giao nhiệm vụ cho các đảng viên có nhiệm vụ nắm bắt thông tin nội bộ cơ quan đơn vị, giải thích, định hướng thông tin, dư luận theo chiều hướng tích cực, nhằm ổn định cơ quan đơn vị./.

P.T

Các tin đã đưa ngày: