Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay (SCK)

Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay (SCK)

Mã sách: 000295

Tác giả :
  • TS. Phạm Xuân Hoàng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 284

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 99000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043641103


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu về hệ thống chính trị cấp cơ sở tại một địa phương cụ thể
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay do TS. Phạm Xuân Hoàng chủ biên, nêu lên vai trò quan trọng trong sự vận hành đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của hệ thống chính trị ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn là những bộ phận trực tiếp bám dân, có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức xây dựng cuộc sống của cộng đồng dân cư, huy động mọi khả năng để phát triển kinh tế - xã hội.

Cuốn sách cũng cho thấy, từ thực tiễn vận hành hệ thống chính trị vẫn còn có những bất cập, hạn chế. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới được đặt ra đối với toàn thể hệ thống chính trị đất nước nói chung, đòi hỏi hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk cần phải có đổi mới hơn, hoàn thiện hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ mới.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay (SCK)