Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Mã sách: 000215

Tác giả :
  • Nguyễn Đình Hòa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 178

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 55.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043080902


Giới thiệu sách
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc, thấu đáo nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Tóm tắt nội dung

Thực hiện dân chủ trong Đảng chính là cội nguồn, động lực để Đảng luôn được củng cố về tổ chức, vững vàng về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, có tầm cao về trí tuệ và ngày càng trong sạch, vững mạnh; qua đó, luôn giữ vững vị thế, vai trò Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền; bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó cũng là nội dung cốt lõi của cuốn sách chuyên khảo Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp, một công trình nghiên cứu của tập thể tác giả do TS. Nguyễn Đình Hòa làm chủ biên, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 12 năm 2020.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1 của cuốn sách tập trung phân tích một số vấn đề lý luận về thực hiện dân chủ trong Đảng Cộng sản. Trong đó, luận giải quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ và thực hiện dân chủ trong Đảng; phân tích vai trò và những nội dung cơ bản của thực hiện dân chủ trong Đảng.

Trong chương 2, các tác giả đã phân tích những thành tựu và hạn chế của việc thực hiện dân chủ trong Đảng trên các khía cạnh: Thực hiện dân chủ trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng; thực hiện dân chủ trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện dân chủ trong công tác sinh hoạt đảng; thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời, phân tích một số nguyên nhân cơ bản của những thành tựu và hạn chế đó.

Chương 3 của cuốn sách luận giải một số nhóm giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay, đó là: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện dân chủ trong Đảng; xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng; kiên trì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực thực hiện dân chủ và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Có thể nói, thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, thấu đáo hơn nữa nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp