Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000207

Tác giả :
  • Vũ Thị Thu Hà (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 244

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 52.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049569869


Giới thiệu sách
Một phân tích những tác động của đạo Tin Lành đến công cuộc phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, cho thấy đạo Tin Lành đã và có thể phát huy được những giá trị của mình và trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay...
Tóm tắt nội dung

Ngày nay, sự phát triển và biến đổi của đạo Tin Lành tác động đến xã hội theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, do đó để nhìn nhận một cách đúng đắn và khách quan, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: Biến đổi của đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay do TS. Vũ Thị Thu Hà làm chủ biên. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ: “Biến đổi của đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan chủ trì. Trên cơ sở chỉ ra những biến đổi của đạo Tin Lành và phân tích những tác động của đạo Tin Lành đến công cuộc phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng chính sách trong thời gian tới.

Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương chính:

Chương 1, Cơ sở dẫn đến biến đổi đạo Tin Lành tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu tập trung phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế và nhận thấy: (i) Đối với môi trường quốc tế, xét trên phương diện chính trị, nhiều khi tôn giáo được sử dụng gắn với vấn đề dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo làm điều kiện trong giải quyết các vấn đề quốc tế, tôn giáo ngày càng can thiệp sâu hơn vào đời sống chính trị của nhiều quốc gia hay trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu tác động đến biến đổi của đời sống tôn giáo như biến đổi khí hậu, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, xung đột sắc tộc tôn giáo …; (ii) Đối với bối cảnh biến đổi xã hội tại Việt Nam, đời sống tôn giáo ở trong nước những năm gần đây có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, trong đó ghi nhận sự phục hồi trở lại sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng liên quan đến đình, đền, chùa ở các làng xã và việc tăng cường các lễ nghi liên quan đến thờ cúng tổ tiên, tang ma và cưới xin. Nhóm tác giả khẳng định, hiện tượng này không chỉ phản ánh những biến đối của đời sống tôn giáo - tín ngưỡng mà còn cho thấy sự phát triển kinh tế lẫn những thay đổi về chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng phân tích bối cảnh đa dạng thực thể tôn giáo tại Việt Nam và những quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đạo Tin Lành và khẳng định dưới tác động của sự biến đổi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trong nước và quốc tế, tôn giáo Việt Nam nói chung và đạo Tin Lành nói riêng cũng không tránh khỏi sự biến đổi.

Chương 2, Biến đổi của đạo Tin Lành và tác động của đạo Tin Lành đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Làm rõ 2 vấn đề cơ bản: (i),biến đổi của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 2004 đến nay; (ii) Tác động của đạo Tin Lành đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Nhóm tác giả cho rằng, cùng với những biến đổi tích cực về niềm tin và thực hành nghi lễ thì biến đổi về cộng đồng có những nét nổi bật, đó là sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tăng lên về số lượng tín đồ; các nhóm, phái đa dạng, phong phú; cộng đồng Tin lành của người nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt là cơ cấu tổ chức được ổn định, tổ chức đến tận cấp điểm nhóm, tình trạng sinh hoạt đạo được công khai hóa. Ngoài ra, Đạo Tin lành đã mang đến một lối sống mới, góp phần đào tạo nên những cá nhân có tư cách đạo đức tốt, tạo nên mối quan hệ gắn kết bền chặt trong gia đình và cồng đồng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một số điểm tác động tiêu cực của đạo Tin Lành đến an ninh- quốc phòng như “Tin Lành Đêga”,  “Vương quốc Mông”… gây bất ổn chính trị, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo kẽ hở cho các thế lực phản động tuyên truyền, chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Chương 3, Một số khuyến nghị định hướng chính sách.

Để đạo Tin Lành có thể phát huy được những giá trị của mình và trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu chỉ ra rằng cần thiết phải nhận thức đẩy đủ và toàn diện về đạo Tin Lành, đồng thời coi đạo Tin Lành như một nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển bền vững.

Trên cơ sở phân tích thực trạng biến đổi của đạo Tin Lành, những tác động của đạo Tin Lành với các vấn đề của xã hội, đồng thời kết hợp với nhận thức đúng đắn về đạo Tin Lành, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị định hướng chính sách để đạo Tin Lành có thể phát huy được nguồn lực của mình phục vụ cho phát triển bền vững đất nước: Thứ nhất, khuyến khích giáo dục giá trị của đạo Tin Lành trong môi trường cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thứ hai, khuyến khích đạo Tin Lành áp dụng các giá trị của mình vào công tác an sinh xã hội; Thứ ba, khuyến khích phổ biến các giá trị tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng qua các phương tiện truyền thông đại chúng; Thứ tư, nhà nước tạo hành lang pháp luật để đạo Tin Lành phát huy được giá trị của mình vào việc phục vụ xã hội.

Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách đáp ứng nhu cầu của bạn đọc quan tâm về vấn đề tôn giáo, đặc biệt là đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)