Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000173

Tác giả :
  • Bùi Nhật Quang (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 300

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 58.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049563225


Giới thiệu sách
Những năm gần đây, khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, phải giảm hoạt động, thậm chí đóng cửa, phá sản thì chủ trương “khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh” và “hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp" là hết sức đúng đắn, kịp thời, và cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp chính sách và triển khai trên thực tế phù hợp với yêu cầu phải nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu về khởi nghiệp doanh nghiệp, do vậy, đã trở thành vấn đề có tính thời sự cấp bách. Chính vì vậy, cuốn sách “Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam” đã hướng tới làm sáng tỏ và cụ thể hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới hoạt động khởi nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra là phải tổng kết, đánh giá về các mô hình khởi nghiệp và khả năng vận dụng, nhân rộng các mô hình này ở Việt Nam, làm rõ về các cơ chế, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, từ đó đề xuất các quan điểm, định hướng, mục tiêu đẩy mạnh khởi nghiệp của doanh nghiệp và giải pháp khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp ở nước ta. Các vấn đề lớn được nghiên cứu trong cuốn sách này bao gồm: Chương 1, Cơ sở lý luận và thực tiễn về khởi nghiệp Chương 2, Chính sách khởi nghiệp và thực trạng hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp tại Việt Nam Chương 3, Quan điểm, định hướng, mục tiêu và các giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (sách chuyên khảo)