Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Cơ cấu tổ chức

31/07/2014

Nhà xuất bản Khoa học xã hội có các Phòng, chi nhánh sau:

1. Phòng Biên tập Khoa học xã hội;

2. Phòng Biên tập Khoa học nhân văn;

3. Phòng Biên tập Từ điển và Bách khoa thư;

4. Phòng Kế hoạch - Sản xuất;

5. Phòng Tổ chức - Hành chính;

7. Phòng Phát hành sách;

8. Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa ngày: