Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Dân tộc học

Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên

Tác giả : Bùi Văn Đạo;

Giá sách: 265.000 VNĐ

Dưới giác độ dân tộc học/nhân học, trên cơ sở thực trạng và những vấn đề đặt ra, cuốn sách đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp cho phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và...

Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Xuân Đính;

Giá sách: 310.000 VNĐ

Cuốn sách đã cập nhật các kết quả nghiên cứu cùng các thông tin tư liệu mới nhất; kết hợp cách tiếp cận diện, hệ thống (phạm vi toàn vùng) với tiếp cận điểm, bộ phận (những làng quê cụ thể, các sự...

Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

Tác giả : Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt (Đồng chủ biên);

Giá sách: 64.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu về đặc trưng văn hóa tộc người; thực trạng văn hóa, đặc trưng văn hóa và vấn đề bảo tồn, phát...

Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tầy, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ - Me (1980-1983)

Tác giả : Trần văn Hà - Nguyễn Thị Thanh Bình;

Giá sách: 102.000 VNĐ

Cuốn sách "Phân tích kết quả điều tra kinh tế - xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khơ – Me (1980-1983)" nhằm mục đích mang đến cho bạn đọc kết quả xử lý và...

Nhà ở của người Dao áo dài

Tác giả : Phạm Minh Phúc;

Giá sách: 90.000 VNĐ

Là dân tộc thiểu số, nhưng người Dao là tộc người có dân số khá đông, xếp thứ 9 trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, do là tộc người có nhiều nhóm địa phương nên ngoài bản sắc...

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Tác giả : TS. Đặng Thị Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 95.000 VNĐ

Quản lý xã hội là một vấn đề luôn được các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách quan tâm. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, quản lý xã hội ở vùng dân tộc thiểu số đang đặt ra những...

Cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả : Lê Duy Đại (Chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu đến người đọc “biến động” của xã hội nông thôn Việt Nam thông qua việc nghiên cứu sự hình thành và đời sống của nhóm cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang – Cầu...

Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc

Tác giả : Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 77.000 VNĐ

Văn hoá tộc người là thành tố quan trọng trong văn hoá của một quốc gia đa dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc của chính quốc gia đó. Văn hoá như một nguồn vốn và là động lực cho sự phát triển, đồng...

Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên);

Giá sách: 61,000 VNĐ

Tri thức địa phương của cộng đồng dân cư được hình thành trên cơ sở hội tụ nhiều nhân tố tự nhiên và xã hội. Việc nắm vững các nhân tố đó có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc xác định...