Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Gia đình và Giới

Hôn nhân và gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986

Tác giả : PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên);

Giá sách: 250000 VNĐ

Một tập hợp các phân tích về những khía cạnh khác nhau của đời sống hôn nhân và gia đình ở đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ đất nước giành được độc lập hoàn toàn, thống nhất hai miền Nam – Bắc năm 1975,...

Hôn nhân và gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975

Tác giả : PGS.TS Trần Thị Minh Thi và GS.TS Nguyễn Hữu Minh (đồng chủ biên);

Giá sách: 170000 VNĐ

Một tập hợp các phân tích về những khía cạnh khác nhau của đời sống hôn nhân và gia đình ở đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ đất nước bị chiến tranh, bị chia cắt thành hai miền; thời kỳ mà gia đình miền...

Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hà Nội (SCK)

Tác giả : TS. Nghiêm Thị Thủy (CB);

Giá sách: 70000 VNĐ

Một nghiên cứu về sự thay đổi cấu trúc gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.
...

Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa

Tác giả : Trịnh Duy Luân - Nguyễn Xuân Mai;

Giá sách: 100000 VNĐ

Một phác họa chân dung xã hội của gia đình trung lưu ở Việt Nam, đang trong quá trình định hình và phát triển, dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
...

Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại

Tác giả : PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên);

Giá sách: 190000 VNĐ

"Một phân tích về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình, giá trị kinh tế, giá trị con cái, giá trị hạnh phúc, tình yêu, tình dục, các yếu tố đảm bảo hạnh phúc gia đình..."
...

Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động (sách chuyên khảo).

Tác giả : Đặng Thị Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 85.000 VNĐ

Cuốn sách “Bạo lực gia đình ở Việt Nam, thực trạng và các yếu tố tác động” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp...

Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam.

Tác giả : GS. Lê Thi;

Giá sách: 48.000 VNĐ

Cuốn sách phác họa vài nét về cuộc sống của gia đình Việt Nam và công lao đóng góp quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ
...

Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới

Tác giả : Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Vân Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 98.000 VNĐ

Gia đình là tế bào của xã hội, chịu tác động trực tiếp của sự chuyển đổi kinh tế và những biến đổi xã hội. Bình đẳng giới có liên quan chặt chẽ với kết cấu bền vững của gia đình. Trong bối cảnh...

Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

Tác giả : Lê Ngọc Văn;

Giá sách: 107.000 VNĐ

Trong nghiên cứu xã hội học, gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Ở Việt Nam, cùng với quá trình đổi mới và hội...