Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Xã hội học

Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-2019 ở Việt Nam

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu hữu ích, có thể giúp bạn đọc có thêm kênh thông tin để nhận diện, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội Việt Nam hiện...

Kỷ yếu diễn đàn khoa học: Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp công trình với hy vọng cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn có giá trị, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các nhà hoạch định, thực thi...

Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Phương Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 75000 VNĐ

Phản ánh thực trạng lao động, xu hướng dịch chuyển lao động cao su tiểu điền tại tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hóa cao của tỉnh trong những năm qua và nhận định về xu hướng dịch chuyển lao...

Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu: Lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS. TS Đặng Minh Đức (Chủ biên);

Giá sách: 100000 VNĐ

Bảo hiểm xã hội nông dân của Pháp, Ba Lan, Hy Lạp được đánh giá là thực hiện khá tốt, với những cải cách phù hợp với tình hình phát triển thực tế, tạo được sự tin tưởng cho người nông dân…
...

Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Minh Anh - Hoàng Thị Lê Thảo (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Tỉnh Lai Châu hiện nay có 20 tộc người sinh sống, trong đó 5 tộc người có dân số rất ít là La Hủ, Lự, Mảng, Cống và Si La
...

Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tác giả : TS. Kiều Quỳnh Anh (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng kết về thực tiễn hoạt động xuất bản tạp chí khoa học ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2018, chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó; đề xuất các giải pháp, kiến nghị đổi mới công...

Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình

Tác giả : TS Trần Thị Tuyết (Chủ biên);

Giá sách: 98000 VNĐ

Một phân tích tính hữu hiệu của chính sách liên quan ảnh hưởng như thế nào đến mức sống dân cư, nhất là sinh kế người dân ở vùng lâm nghiệp trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu ngành, hướng...

Quan niệm của các nhà kinh điển Mác xít về tự do và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Vũ Thị Kiều Phương (Chủ biên);

Giá sách: 75000 VNĐ

Một công trình nghiên cứu quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít và giá trị lịch sử của nó; làm rõ sự vận dụng quan niệm về tự do của các nhà kinh điển mácxít vào điều kiện Việt Nam trong...

Người Dao Tiền ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lý Hành Sơn;

Giá sách: 175000 VNĐ

Tổng luận nghiên cứu về người Dao và người Dao Tiền ở Việt Nam: tên gọi, các nhóm Dao và địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội tộc người, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người...

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Tác giả : TS. Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên;

Giá sách: 100000 VNĐ

Công cuộc tái định cư của người Thái bắt đầu từ những năm 2003 tại xã Ít Long huyện Mường La nơi nhà máy thủy điện Sơn La khởi công xây dựng. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi tái định...